Pedagogie II (Teoria şi Metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării)
Competențe profesionale
C1: Însușirea unui cumul de cunoștințe teoretice specifice instruirii și evaluării;
C2:Utilizarea corectă a conceptelor de bază specifice teoriei și metodologiei instruirii și evaluării;
C3: Formarea și dezvoltarea capacităților de planificare și proiectare adecvată a unui demers educațional;
C4: Formarea deprinderii de operaționalizare a obiectivelor pedagogice și de adaptare a acestora în funcție de scopurile educaționale stabilite;
C5: Exersarea abilității de a analiza diferite metode de predare și învățare și de a identifica valoarea lor formativă;
C6: Formarea capacităților de selectare a instrumentarului pedagogic în funcție de necesitatea atingerii obiectivelor stabilite și a stilurilor de învățare ale elevilor;
C7: Dezvoltarea capacităților de evaluare și autoevaluare corectă a procesului educativ.
Competențe transversale
CT1: Dezvoltarea compețentei de comunicare orală și scrisă;
CT2: Dezvoltarea competenței de a lucra în echipă;
CT3: Dezvoltarea competenței de relaționare (colegi, cadre didactice, clasa de elevi).
Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea studenților cu concepetele de bază ale teoriei și metodologiei instruirii și evaluării.
Obiectivele specifice
O1: Cultivarea motivațiilor pozitive și intrinseci ale studenților pentru profesia didactică;
O2: Analiza componentelor de bază ale procesului de învățământ și a relațiilor dintre acestea;
O3: Însușirea unor strategii active de utilizare a unui feed-back constructiv;
O4: Descrierea principiilor procesului de învățământ și identificarea unor situații concrete de aplicare a acestora;
O5: Analiza unor modele de proiectare didactică;
O6: Analiza comparativă a principalelor metode de învățământ;
O7: Evidențierea potențialului pedagogic al mijloacelor de învățământ;
O8: Exersarea abilității de concepere a unor variante de strategii didactice;
O9: Formarea capacității de a opera cu diferite tehnici de evaluare.
Restanțe: 31 august/ 1 septembrie, 14.00-17.00, examen scris, pe platforma cursului