• Cursul Pedagogie - Fundamentele pedagogiei. Teoria și
metodologia curriculumului, anul I este destinat studenților care
parcurg programul de formare psihopedagogică inițială în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în cadrul studiilor
universitare de licență sau în regim postuniversitar, reprezentând
suportul de curs pentru disciplina Pedagogie I.
•Materialul propus are un format interactiv, atât ca modalitate
de prezentare, cât și prin oferirea de teme de reflecție și aplicații.
•Temele abordate corespund fișei disciplinei: Educația. Concept și
sensuri. Funcțiile educației. Formele educației. Pedagogia – teorie
și știință a educației. Educabilitatea. Finalitățile educației. Educația
integrală. Autoeducația. Educația adulților.Cercetarea pedagogică
și inovația în învățământ. Sistemul instituțional al educației.
Managementul școlar. Curriculum școlar.
RESTANȚE: 31 august 2020/ 1 septembrie 2020, 11.00-14.00, examen scris, pe platforma cursului